به اولین رویداد استارتاپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با محوریت گیاهان دارویی خوش آمدید..............زمان برگزاری رویداد: 19 الی 21 اسفند ماه 1395

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سال شروع فعالیت1378

کل اعضای ثبت شده تا کنون:407نفر

اعضای کنونی عادی:100نفر

1-باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرکرد عملا فعالیت های خود را از سال1378شروع و کل اعضا ثبت شده تاکنون حدود400نفر بوده و هم اکنون در سال1395باداشتن 101 عضو معمولی و11عضو استعداد درخشان فعالیت میکند

2-باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شهرکرد در طی 3سال متوالی جزء باشگاههای برتر کشور معرفی شده و در نمایشگاه اختراعات مجلس شورای اسلامی لوح تقدیر دریافت نموده است و دو اختراع از اختراعات ارسالی به این نمایشگاه، لوح افتخار دریافت نمودند

3-تعدادی از اعضای باشگاه دارای چندین افتخار، ثبت اختراع و...میباشند.

4-باشگاه این واحد در زمان شروع فعالیت رئیس کنونی(دکتر اعظم بیگی خردمند)دارای24  متر مربع فضای کاری بوده و هم اکنون این فضا 30  متر مربع میباشد.

5-در کنار تسهیلات گسترده به اعضا برگزاری بیش از20  کارگاه پژوهشی از جمله کارگاه مقاله نویسی،روش تحقیق،آشنایی با استاندارد و استاندارسازی و کارگاه مقاله نویسی ISI...

6-از سال1391تاکنون بیش از 197عنوان مقاله از سوی این اعضا ارائه شده است که از این تعداد133مقالهISI،47مقالهISCوعلمی پژوهشی و17مقاله همایشی است.

این باشگاه سعی دارد تا با تعامل به مرکز رشد دانشگاه، از مخترعین و مسئولین مراکز رشد دانشگاه و جوانان دارای ایده های نو حمایت نماید و نیز با جذب دانشجویان مستعد در زمینه ساخت و پردازش ایده های نو، و تعامل با مراکز خارج از دانشگاه سعی بر شکوفایی هرچه بیشتر این جوانان داردسال شروع فعالیت1378

کل اعضای ثبت شده تا کنون:407نفر

اعضای کنونی عادی:100نفر

1-باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرکرد عملا فعالیت های خود را از سال1378شروع و کل اعضا ثبت شده تاکنون حدود400نفر بوده و هم اکنون در سال1395باداشتن 101 عضو معمولی و11عضو استعداد درخشان فعالیت میکند

2-باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شهرکرد در طی 3سال متوالی جزء باشگاههای برتر کشور معرفی شده و در نمایشگاه اختراعات مجلس شورای اسلامی لوح تقدیر دریافت نموده است و دو اختراع از اختراعات ارسالی به این نمایشگاه، لوح افتخار دریافت نمودند

3-تعدادی از اعضای باشگاه دارای چندین افتخار، ثبت اختراع و...میباشند.

4-باشگاه این واحد در زمان شروع فعالیت رئیس کنونی(دکتر اعظم بیگی خردمند)دارای24  متر مربع فضای کاری بوده و هم اکنون این فضا 30  متر مربع میباشد.

5-در کنار تسهیلات گسترده به اعضا برگزاری بیش از20  کارگاه پژوهشی از جمله کارگاه مقاله نویسی،روش تحقیق،آشنایی با استاندارد و استاندارسازی و کارگاه مقاله نویسی ISI...

6-از سال1391تاکنون بیش از 197عنوان مقاله از سوی این اعضا ارائه شده است که از این تعداد133مقالهISI،47مقالهISCوعلمی پژوهشی و17مقاله همایشی است.

این باشگاه سعی دارد تا با تعامل به مرکز رشد دانشگاه، از مخترعین و مسئولین مراکز رشد دانشگاه و جوانان دارای ایده های نو حمایت نماید و نیز با جذب دانشجویان مستعد در زمینه ساخت و پردازش ایده های نو، و تعامل با مراکز خارج از دانشگاه سعی بر شکوفایی هرچه بیشتر این جوانان دارد